Code of conduct

Villicores code of conduct er en integreret del af Villicore virke og gælder for alle medlemmer af Villicore. Villicore vil løbende evaluere nærværende code of conduct og sørge for en opdatering i overensstemmelse med tillærte erfaringer. Det bærende princip i Villicore er, at der udvises en høj faglig og etisk standard som led i interaktionen med andre medlemmer og på vegne af Villicore. Villicores code of conduct består af følgende kerneværdier:   

 

Tillid og åbenhed

Villicores virke bygger på tillid, anerkendelse og ærlighed. Det er et væsentligt grundprincip for Villicores virke, at hvert enkelt medlem udviser en høj grad af ansvarsfølelse, således der kan pågå en åben og ærlig erfaringsudveksling medlemmer imellem. Villicore er et læringsforum til udveksling af ideer, oplevelser og information.

 

Diskretion og fortrolighed 

Alt hvad der kommer til medlemmernes kendskab i egenskab af deres virke i Villicore, skal behandles strengt fortroligt. Sådan information må ikke videregives til uvedkommende personer uden forudgående tilladelse fra den person, der har kompetence til at videregive fortrolige oplysninger. Denne forpligtelse gælder også efter medlemmets eventuelle ophør i Villicore.

 

Aktiv deltagelse og personlig læring

Vi er drevet af at skabe ny førende viden og praksis, der løfter mennesker, familier og virksomheder. Aktiv deltagelse fra medlemmer er den vigtigste ingrediens i netværket og er afgørende for at skabe et værdifuldt samvær. Villicore fremmer tilegnelse af ny viden igennem løbende uddannelse og videreuddannelse og indsigt i øvrigt. Villicore støtter medlemmers personlige udvikling.

 

Respekt og professionalisme

Drøftelser og debatter føres altid på en respektfuld og professionel måde. Villicore fremmer lige muligheder for alle og skaber et fair miljø, fri for enhver form for chikane. Alle medlemmer respekterer hinandens berettigede ønsker og behov.

Ansvarlighed og et godt formål

Vi arbejder på at udvikle fremtidens familieejede formuer og virksomheder til at gøre en positiv forskel for medarbejdere og det samfund, vi alle er en del af. Villicore opfordrer medlemmerne til at være gode rollemodeller for hinanden og i samfundet i øvrigt.  Vi tror på en forestilling om, at en familiens formue eller virksomhed kan udgøre en platform til at gøre en positiv forskel. Villicore arbejder for at skabe en positiv effekt for det enkelte medlem, på arbejdspladsen, i investeringer, i familien og i samfundet som helhed.

 

Partnerskaber

Vi indgår i stærke partnerskaber med dem, der deler vores dedikation til hele tiden at skabe bedre og bæredygtige resultater på flere bundlinjer.

 

Integritet 

Villicores medlemmer handler i overensstemmelse med nærværende code of conduct. Medlemmer er desuden bekendt med og overholder lovkrav og forholder sig til Villicores kerneværdier. Medlemmers adfærd over for Villicores interessenter, herunder partnere og leverandører, er i det hele taget ulastelig.